Τρίτη 25, Οκτωβρίου 2016 10:24

Πως αντιμετωπίζεται το άτομο με αναπηρίες, όταν παύουν να υπάρχουν οι γονείς.

 αναπηρία4Του: Ευάγγελου Σμπράου, καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βασική ευθύνη ενός ατόμου με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης την έχει η οικογένεια και συχνότερα η γυναίκα (μητέρα, αδερφή ή σύζυγος). Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν σχεδιάζονται προγράμματα και πολιτικές για την οικογένεια να δίνεται έμφαση στον συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολλαπλό ρόλο της γυναίκας. Στα περισσότερα κράτη μέλη παρέχεται στην οικογένεια ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης και βοήθειας. Σε μερικές χώρες τα άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης εντάσσονται στην τοπική κοινωνία με υποστήριξη που παρέχεται έξω από την οικογένεια.

Παρόλα αυτά, η ποιότητα και το μέγεθος αυτών των υπηρεσιών διαφέρει σημαντικά, όχι μόνο από χώρα σε χώρα αλλά και μέσα στην ίδια χώρα. Αυτό εξαρτάται από τους πόρους που διατίθενται, αλλά και από τις δεσμεύσεις και προτεραιότητες που έχουν θέσει οι διάφορες αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 

Υποστήριξη και Υπηρεσίες: Ορισμός και βασικές αρχές

Η υποστήριξη και οι υπηρεσίες είναι δύο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες έννοιες και μπορούν να οριστούν ως εξής:

Η υποστήριξη καθιστά τα άτομα περισσότερο ικανά και επιλέγεται από το άτομο και/ή την οικογένειά του. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που έχει το συγκεκριμένο άτομο ή κάποια συγκεκριμένη ανάγκη του.

Οι υπηρεσίες, όπως οι άνθρωποι, προσαρμόζονται όταν αυτό χρειάζεται. Θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον και τις απαιτήσεις του ανάπηρου ατόμου, της οικογένειάς του και των συνηγόρων του, όπως είναι οι εθελοντικές και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κυρίως όπως, οι υπηρεσίες που παρέχονται θα πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των συνθηκών όπου:

αναπηρία2- οι ικανότητες του ατόμου θα ενισχύονται και θα υποστηρίζονται

- θα παρέχεται στο άτομο η ικανότητα να αναλαμβάνει τον έλεγχο της ζωής του

- θα παρέχονται στο άτομο τα μέσα για να διαμορφώσει το δικό του τρόπο ζωής

Η υποστήριξη και οι υπηρεσίες πρέπει να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο που να καλύπτονται οι ανάγκες και να διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια, η αυτοδυναμία και αυτονομία του προσώπου.

Η υποστήριξη και οι υπηρεσίες που υπάρχουν για όλο τον πληθυσμό (νοσοκομεία, σχολεία, κτλ), θα πρέπει να είναι προσβάσιμες και σε άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, έτσι ώστε να προωθείται η κοινωνική ένταξη και να περιορίζονται ή να εξαλείφονται οι διακρίσεις. Ειδικά για τα άτομα με βαριές και σπάνιες αναπηρίες, είναι ανάγκη να δημιουργηθούν κέντρα πληροφόρησης τα οποία θα παρέχουν ενημέρωση και εξειδικευμένη υποστήριξη.

Σε γενικές γραμμές, φορείς παροχής υπηρεσιών που απευθύνονται σε συγκεκριμένες σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, όπως τα άτομα με βαριές αναπηρίες, θα πρέπει να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες δεν είναι σε θέση να παρέχουν φορείς που απευθύνονται στον ευρύτερο πληθυσμό και να είναι επίσης προσβάσιμοι στα ίδια τα άτομα και στις οικογένειές τους.

 

Δια-βίου υποστήριξη και υπηρεσίες

Το νεογέννητο παιδί

απανηρίαΣήμερα, οι μέλλουσες μητέρες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τακτικό ιατρικό έλεγχο και συμβουλεύονται επαγγελματίες καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους δωρεάν. Παρόλα αυτά, υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε κάθε κράτος – μέλος σε ό, τι αφορά στη διακοπή μιας κύησης.

Ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνονται για την αναπηρία του μωρού τους αμέσως μετά τη γέννηση , έχει μεγάλη σημασία και αποτελεί ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα: συχνά η διάγνωση δεν είναι σαφής και πολλές φορές αφορά στις πιο εμφανείς αναπηρίες. Σε ένα νεογέννητο παιδί είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει ακριβής διάγνωση. Ο γιατρός (μαιευτήρας, ψυχίατρος) μπορεί να έχει συναντήσει σπάνια τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις όπου ένα παιδί γεννιέται με κάποια βαριά αναπηρία και συνήθως οι γνώσεις του για τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που υπάρχουν είναι περιορισμένες.

Όλοι οι γιατροί θα πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να ενημερώνουν τους γονείς για την αναπηρία του παιδιού τους με ειλικρίνεια και τον καταλληλότερο τρόπο, σεβόμενοι το δικαίωμα των γονέων να γνωρίζουν την αλήθεια. Η ενημέρωση των γονέων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και με τρόπο που να ενισχύεται ο ρόλος των γονέων στην ανατροφή του παιδιού τους.

αναπηρία3Σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει σε όλη την οικογένεια του παιδιού που γεννιέται με την αναπηρία (γονείς, αδέρφια, παππού-γιαγιά) να παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη.

Αυτό απαιτεί ευρεία ενημέρωση και κατάρτιση των επαγγελματιών- από τους φυσικοθεραπευτές και τις νοσοκόμες, ως τους συμβούλους και θεραπευτές- σε στενή και συνεχή συνεργασία πάντα με τους γονείς. Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τις κοινωνικές και συναισθηματικές προεκτάσεις μιας αναπηρίας και αυτό μπορεί να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από καλά ενημερωμένους γονείς που έχουν παιδί με παρόμοια αναπηρία. Σημαντική επίσης, εκτός από την ενημέρωση είναι και η παροχή συμβουλών και υποστήριξης ενός γονέα που έχει παιδί με αναπηρία από άλλο γονέα που βιώνει παρόμοια κατάσταση.

Το νήπιο

αναπηρία10Αμέσως μετά τη γέννηση, το ανάπηρο παιδί και οι γονείς του θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μια ομάδα επαγγελματιών:

 •  που θα έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση βαριών και σπάνιων αναπηριών και στην «πρώιμη παρέμβαση»
 •  που θα καλύπτει μια ευρεία περιοχή και θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει πλήρως την αναπηρία ή τις αναπηρίες ενός παιδιού, διαμορφώνοντας ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα φροντίδας στο οποίο θα συμμετέχουν και η οικογένεια και οι επαγγελματίες, αλλά και το ίδιο το παιδί στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό.

Από τη νηπιακή ηλικία η υποστήριξη και οι υπηρεσίες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες του παιδιού, ειδικότερα όταν πρόκειται για παιδιά με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες (νοητική υστέρηση, αυτισμό, γενετικά σύνδρομα, κτλ).

Ένα από τα βασικά στοιχεία της υποστήριξης, για όλα σχεδόν αυτά τα παιδιά, είναι η επικοινωνία και η παροχή ερεθισμάτων που θα ταιριάζουν σε κάθε παιδί, την οικογένειά του και όλους εκείνους που ασχολούνται με τη φροντίδα του.

Το παιδί στη σχολική ηλικία

αναπηρία7Η εξειδικευμένη υποστήριξη είναι σημαντική και πρέπει να παρέχεται από διεπιστημονικές ομάδες, η σύνθεση των οποίων θα διαφέρει ανάλογα με τη φύση της αναπηρίας. Αυτές οι ομάδες πρέπει από κοινού να διασφαλίζουν:

φροντίδα: η οποία περιλαμβάνει καθημερινή φροντίδα με παρακολούθηση της ιατρικής και φαρμακευτικής αγωγής, σωματική ξεκούραση και υγιεινή –ειδικότερα για τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες που είναι κατάκοιτα ή έχουν πεπτικές δυσλειτουργίες και άλλα- κινησιοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, κτλ.

εκπαίδευση: η οποία, ακόμη και για τα παιδιά με τις πιο βαριές αναπηρίες περιλαμβάνει:

 • ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων στις δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης (πώς να τρώνε, να ντύνονται, να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες της οικογένειας)
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης, ξεκινώντας από τον παιδικό σταθμό με τη χρήση ειδικών εκπαιδευτικών βοηθημάτων και φθάνοντας σε ανώτερες σχολές με την χρήση των νέων τεχνολογιών
 • ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων: (μέσα από περιπάτους, εξόδους για ψώνια, διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κτλ.

Στην ηλικία αυτή, συνήθως υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στο παιδί και την οικογένεια, αλλά για έναν μικρό αριθμό παιδιών (τα οποία έχουν σπάνιες και βαριές αναπηρίες), αυτό δεν είναι δυνατό.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας φροντίδας, θα μπορούσαν να συγκροτηθούν ολιγομελείς ομάδες παιδιών στα οποία θα παρέχεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

 • αναπηρία6διδασκαλία στο σπίτι, η οποία συνήθως απαιτεί χρήση ειδικών τεχνικών βοηθημάτων και έχει το μειονέκτημα ότι δεν παρέχει στο παιδί τη δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με παιδιά της ηλικίας του
 • ένταξη στις γενικές εκπαιδευτικές δομές με την παροχή ταυτόχρονα εξειδικευμένης υποστήριξης, η οποία θα ξεκινά από τον παιδικό σταθμό και θα συνεχίζεται και στο σχολείο
 • ένταξη σε ένα εξειδικευμένο κέντρο φροντίδας αν χρειάζεται και με την προϋπόθεση ότι η οικογένεια μπορεί και θέλει να χρησιμοποιήσει μια τέτοια λύση
 • μόνιμες και ευέλικτες λύσεις στην περίπτωση χωρισμού της οικογένειας
 • δομές και υπηρεσίες ανακούφισης για το παιδί, τους γονείς και τα αδέρφια

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε πλευρά της προσωπικότητας του παιδιού: η συναισθηματική, η κοινωνική και η πνευματική, με σεβασμό πάντα στην ατομικότητα του ατόμου και την ιδιωτική του ζωή. Για μερικούς, οι δομές στήριξης που υπάρχουν, όταν προσαρμόζονται στη φύση της αναπηρίας και μεταβάλλονται ανάλογα με τις συμβουλές των ειδικών προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ατόμου, προσφέρουν μια πραγματική σανίδα σωτηρίας.

Η εφηβεία

Αυτό το στάδιο της ζωής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Γονείς και επαγγελματίες πρέπει να συνεργαστούν για να υιοθετηθεί ένας ενιαίος τρόπος προσέγγισης του εφήβου, σε ό, τι αφορά στη συναισθηματική, σεξουαλική και πνευματική του ζωή.

αναπηρία9Τα νεαρά άτομα με πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν πλήρως τη σωματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη και αυτό επιδεινώνεται από την συμπεριφορά της οικογένειας, των επαγγελματιών και του ευρύτερου περιβάλλοντος (του οποίου η συμπεριφορά εξελίσσεται σε αρνητική κοινωνική διάκριση). Η εκδήλωση υπερπροστασίας από την οικογένεια μπορεί να καταστείλει την προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση του ατόμου. Παρόλα αυτά σε πολλές χώρες λειτουργούν κέντρα ημερήσιας φροντίδας για νεαρά άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, άλλοτε με την υποστήριξη εθνικών ή τοπικών αρχών και άλλοτε από εθελοντικές οργανώσεις ή γονείς.

Είναι σημαντικό οι οικογένειες και ειδικότερα οι γονείς, σε συνεργασία με τα παιδιά τους και τους επαγγελματίες, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τον σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων φροντίδας και καθοδήγησης του ατόμου με πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης που βρίσκεται στην εφηβεία, έτσι ώστε στο βαθμό που απαιτείται και στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, ο/η έφηβος να αποκτά την ανεξαρτησία και αυτονομία που χρειάζεται όταν ενηλικιωθεί.

Η ενήλικη ζωή

Στο παρελθόν, όταν δεν μπορούσε η οικογένεια να παρέχει φροντίδα, τα περισσότερα άτομα με βαριές αναπηρίες έμπαιναν σε ιδρύματα πολυάριθμα, με μικρή ευελιξία ως προς τη λειτουργία τους και καμιά δυνατότητα παροχής εξατομικευμένης φροντίδας προσαρμοσμένης στις ανάγκες των ατόμων. Σήμερα όμως, τα άτομα αυτά αγωνίζονται να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία και να ζήσουν ως ισότιμα μέλη της με την παροχή της κατάλληλης στήριξης.

αναπηρία8Η σύγχρονή τάση είναι τα στελέχη παροχής υπηρεσιών να θεωρούν επίκεντρο της δραστηριότητάς τους το άτομο, θέτοντας βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και προσδοκίες του ιδίου του ατόμου, αλλά και της οικογένειάς του, των φίλων του και των προσωπικών βοηθών που ασχολούνται με τη φροντίδα του.

Η υποστήριξη και οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε ενήλικες με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

 • επιστροφή στην οικογένεια
 •  αυτόνομη διαβίωση
 •  βραχυχρόνια φιλοξενία
 •  κέντρα ημερήσιας φροντίδας
 • δραστηριότητες απασχόλησης (υποστηριζόμενη και προστατευμένη απασχόληση, κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, ανάλογα με τις δυνατότητες και ανάγκες του ατόμου)
 • κέντρα ιατρικής περίθαλψης
 • ενημέρωση για θέματα απασχόλησης και άλλα θετικά μέτρα για την εξίσωση των ευκαιριών
 • συμβουλές για τα δικαιώματα των αναπήρων
 • φροντίδα ανακούφισης

αναπηρία5Αυτή η λίστα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για κάθε άτομο, καθώς στις μέρες μας όλα τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα κατά τη διάρκεια της ζωής τους να επιλέγουν που και πως θα ζήσουν.

Ακόμη και αν κάποια άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης δεν έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν (στην ανοιχτή αγορά ή σε προστατευμένα εργαστήρια), είναι πολίτες ίσοι με τους άλλους και ως τέτοιοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Η Τρίτη ηλικία

Οι ηλικιωμένοι, όπως και τα παιδιά, αποτελούν ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και όταν έχουν αναπηρίες είναι ακόμη πιο ευάλωτοι στην καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, τα οποία πολλές φορές, δεν είναι σε θέση να υπερασπίσουν μόνοι τους. Γι’ αυτό η κοινωνία πρέπει να εγγυάται την προστασία των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων ατόμων με αναπηρίες.

αναπηρία12Στις μέρες μας, κάποια άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης ζουν με τους γονείς τους και έχουν προσδόκιμο ζωής που υπερβαίνει τα 50 έτη στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα από αυτά τα άτομα είναι επιρρεπή στην πρόωρη γήρανση. Προβλήματα υγείας, όπως η κατάθλιψη και οι ψυχικές παθήσεις, είναι δυσκολότερο να διαγνωστούν σε άτομα ηλικιωμένα που έχουν βαριές αναπηρίες.

Κάθε κράτος μέλος προσεγγίζει τη φροντίδα των ηλικιωμένων με αναπηρίες με διαφορετικό τρόπο. Κάποιοι εντάσσουν το ηλικιωμένο ανάπηρο άτομο στις γενικές δομές φροντίδας που υπάρχουν για τα ηλικιωμένα άτομα, ενώ άλλοι παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα.

Μάλιστα, σε αυτό το στάδιο της ζωής διακρίνονται με δυσκολία οι πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης που οφείλονται στην αναπηρία (με όποιον τρόπο κι αν αυτή έχει αποκτηθεί), από εκείνες τις ανάγκες που είναι συνέπεια του γήρατος. Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό και πρέπει να το λαμβάνουν υπόψιν τους τα στελέχη σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής και παροχής φροντίδας, ώστε να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, διαχωρίζοντας τις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες αναγκών.

αναπηρία13Οικογένειες που τους απασχολεί το μέλλον των αναπήρων παιδιών τους (όταν οι γονείς γεράσουν ή πεθάνουν), έχουν ξεκινήσει τη δημιουργία ειδικών δομών για ηλικιωμένα άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. Προσδοκία αυτών των οικογενειών είναι όταν τα παιδιά τους φτάσουν στην Τρίτη ηλικία οι ανάγκες τους να καλύπτονται με τον απαιτούμενο σεβασμό στην προσωπικότητα των ατόμων.

Αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να περιοριστούν σε εκείνες όλων των άλλων ηλικιωμένων. Γι’ αυτό και σε μερικά κράτη – μέλη έχουν ξεκινήσει κάποιες πρωτοβουλίες για λογαριασμό των ίδιων των οικογενειών, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν ότι το άτομο με τη βαριά αναπηρία θα λαμβάνει τη συνεχή υποστήριξη που χρειάζεται και μετά το θάνατο των γονιών του.

Μερικά σημαντικά στοιχεία

αναπηρία11Η ζωή ενός ατόμου με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης θα πρέπει να βλέπεται και από τη σκοπιά του ατόμου και της οικογένειάς του. Και οι δύο πρέπει να εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων για το είδος της υποστήριξης και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν.

Μια αναπηρία που συνεπάγεται πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης έχει πάντα ένα υψηλό οικονομικό κόστος για την οικογένεια. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν δύο είδη οικονομικής βοήθειας:

 • δωρεάν υπηρεσίες
 • επιδόματα που δίνονται απευθείας στα άτομα

Οι εκπαιδευτικές αρχές συχνά χρηματοδοτούν δράσεις που αποσκοπούν στην ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ενώ οι δαπάνες για την υγεία εξαρτώνται συνήθως από τα υπάρχοντα ασφαλιστικά συστήματα.

 

*ΣΜΠΡΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

E-mail: sbraos@yahoo.com / artantv@yahoo.com

 Site: www.victorartant.gr

 Τηλ&fax: 2109822852, 69444 34888

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :

Τενις και αναπηρία. Κι όμως, γίνεται…ΦΩΤΟ (μέρος α’)

Τί προσφέρει η θεραπευτική κολύμβηση σε άτομα με αναπηρία (Α)

Πώς η Θεραπευτική Ιππασία βοήθησε δύο παιδιά με σοβαρά γενετικά σύνδρομα

10 μύθοι για τη σκλήρυνση κατά πλάκας καταρρίπτονται